اصطلاحاتی در مورد رنگ ها در زبان انگلیسی وجود دارد که دانستن آن خالی از فایده نیست.


Black
Black as coal:                               شدیداً تاریک یا پلید و شیطانی
[Her heart is black as coal.]
قلب سیاهی دارد.
Black as the night:                        شدیداً تاریک
[My bedroom is always Black as the night.]
اتاق خوابم همیشه تاریکه.
Black out:                                    بی‌ هوش کردن، از هوش بردن
[High elevation tends to make me black out.]
بلندی حالمو بد می‌کنه.

Black out:                                   خاموشی مطلق (بر اثر قطع برق)
[The electricity went off and caused a black out.]
برق رفت و همه جا خاموش شد.
to Black list someone:               کسی را در لیست سیاه گذاشتن
[He can’t find work because he was black listed.]
نمی ‌تونه کار پیدا کنه چون اسمش رفته تو لیست سیاه.
*معادل [black ball someone] هم به همین معناست. سابقه لیست سیاه به دوره مک کارتی برمی‌گردد. در آن زمان هر کس تصور می‌شد کمونیست است نامش را در لیست سیاه می‌ نوشتند و سپس او را می‌ کشتد.

to Give someone a black eye:     کبود کردن چشم کسی

[I made a comment his friend and he gave me a black eye!]
در مورد دوستش یه چیزی گفتم اونم محکم کوبید پای چشمم.
Black and white:                           پلیس، ماشین پلیس
[A black and white pulled up to the curb.]
یه اتومبیل پلیس کنار جاده توقف کرد.
*سابقاً در بعضی از جاها ماشین ‌های پلیس سیاه و سفید بوده است به همین دلیل گاهی اوقات از این اصطلاح برای خود پلیس هم استفاده می ‌کنند. (بیشتر…)

جستجو

امار